ארכיון ActivePaper א חנכה - לעפעלאט אין בית יעקב. פאדיגען שבת את אץ לאקאל פץ . בית יעקב" פארנעקופען א נרויפע ?־ויען־פערזאמלוננ.נעעפענט די פערזאטלוננ האם דעד סערמאלסוננס מיםנללעד ה' י‭.ל.‬ליבערמאז , תעלכער ערקלערס די אנגמהוי. רע מיכסינקיים סץ . בית יעקב' 4 ?אדן קומענדען דור,עם האל• דאן אלעננערען רעפעראם מענען חנוכה,ה' מאיר שמארצמאן,צים סוף רעדם די לעהרערץ סין בית יעקב,ד רעדט תארעם תעגק דעם הוב פץ דער יודיעע םיסער אין תעמענס העגד ס'את א1הענגיג יער גורל •ין קומענ' דק דור. - אונזער וועג שעדלעץ, 21/12/1928
imageimage