ארכיון ActivePaper ביא?יק מועמד 35רם גלב? באזיכרה שערכה השבוע האוניברסיטה העברית לכיאליק,הזכיר פ־ופ. קלוונר- ־שהאוניברםיטחי־ העברית -הציעה לפני האקדמיה ; השבידית את ביאליל! כהוד מיעמד לפרס נובל. חקרנו בשאלה זו ונודע לנו,כי.עוד בדצמבר 1933 -מפרת האוניברס יטה לאקדמיה השבידית,הממונה על ?מתן כרס נוכל, י תזכיר מפורט שבוהיא מרצה את מפעלו הספרותי הגדול של ביאליק ומסבירה •למה הוא ראוי לפרס נובל לספרות.התזכיר הוכן ע"י ועדת פרופיםורים מיוחדת ־ שנתמנתה לש'ס כך. י לפי תקנות פרם נובל צריכה כל הצער( מועמד.לקבלת הפרט לבוא מפק-ולטה לספרית של בית ספר עליון. י עם קבלת הצעה יבזו נקבעת תקופה של - דבר, 03/08/1934
imageimageimage